Klikk for at gå til Forsiden...

 Animations-Video:

SV i normal funksjon

Solarventi selvafkjøling

Hvorfor luftsolvarme:

Avfuktning & SolarVenti

Helse og soloppvarmingVurdere produktet:

Seriøs snak & Varm luft


Hvorfor velge SolarVenti
Spesiell bruk:

Avkjøling med SolarVenti

Bassenghus & SolarVentiUtveckling & Teknik:

SlimlineSV Regulator Unit


 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

   

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

   

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for at gå til toppen af siden...   

 

 

 

 

 

 

En luftsolfanger er ikke bare en luftsolfanger ...

Retur

God grunn til at være kritisk i forhold til konstruksjon
og 'ekstremt høi ytelse'

En luftsolfangers tekniske oppbygning ser enkel ut og er umiddelbar også relativt lett å kopiere. Allikevel er det overraskende mange muligheter for feilkonstruksjon.

SolarVenti A/S hilser som etableret produsent nye konkurrenter høflig velkommen, så lenge det konkurrerende produkt er i orden og blir en langvarig og god opplevelse for brukeren.

Desverre ser vi også med jevne mellemrom produ-senter - i Danmark og i utlandet - som utvikler ugennemtenkte løsninger og villedende markets-føring i en stadig og forholdsvis ny branche.

Både ugjennomtenkte løsninger og villedene marketsføring skader branchen som helhet, for begge deler skader kundernes tillit.

Uansett hvilken luftsolfanger en som kunde ender med at velge, er der et par grunnleggende ting, som det er lurt å være oppmerksom på, når en leser pro-duktbeskrivelser og annet salgsmateriale.

Reklame-snak om ekstrem høi temperatur ytelse er villedning

Den avgjørene målestok for om en luftsolfanger fungerer effektiv, vil alltid være antallet av  kubikmeter luft i timen som bliver blåst inn ved en gitt temperatur.

Påstand  om eksempelvis ”250 pct. høiere ytelse enn lignende produkter” er både en teknisk umulighet innenfor teknologiens rammer og et eksempel på egentligt villledende marketsføring.

Helt grunnleggende handler velfungerende avfuktning , ventilation og varmetilskud fra en luftsolfanger først og fremst om, at luftsolfangeren blåser
store luft mengder inn i huset ved den i forhold til luftmengden best tilpassede temperatur.

Solas varme utnyttes ute i panelet på tak eller vegg til å få temperaturen på den luft som blåses inn i huset til generelt å ligge tett på - og som regel over - husets temperatur innendørs.

På denne måten blir huset forsynet med en auto-matisk og gratis avfuktning og ventilation, som typisk vil bety merkbare besparelser på både husets el- og varmebudget sammen med et godt inneklima.

Sagt helt kort: En god luftsolfanger konstruksjon blåser store luftmengder ved den tilpasset høiest mulige temperatur, inn i huset, når sola skinner.

En luftsolfangers ytelse av en gitt temperatur, skal alltid oppgis sammen med anntal innblåste kubikmeter luft i timen. Ellers har angivelsen av temperatur ingen verdi som produktdata.

(Se måling af SolarVenti Modell foretatt på DTU - Danmarks Tekniske Universitet)

Luftsolfangerens måte å kjøle seg selv på er avgjørende

En moderne luftsolfanger har i dag som standard fått bygget den strømproduserende solcelle inn i selve panelet. Her sitter solcellen diskret og godt beskyt-tet mot stenslag og annet. Samtidig med at solcel-len avgir sin egen varme til luftsolfangerpanelet og dermed til selve huset og ikke til fuglene utenfor.

En beskyttet plassering av solcellen inne i panelet stiller krav til anleggets ’selv avkjøling’. For inne i panelet kan det bli opp til 140 grader varmt, når anlegget er slukket og ventilatoren ikke kjører. Så høj en temperatur kan solcellen og ventilatoren ikke tåle. Derfor er en ’selvavkjøling’ av luftsolfangeren ved slukket tilstand – altså med avbrudt ventilator - apsolutt nødvendig.

Selvavkjøling av luftsolfangeren i form av en ekstra ventilator, som så i den ’slukkede tilstand’ blåser luft inne fra huset ut gennom solfangerpanelet er ikke nogen god løsning.

Av flere grunne. Den ene - og vigtigste - er, at ut-blåsningen av brukt luft inne fra huset og ut gennom panelet, alltid vil føre til avlejringer av organisk ma-teriale inne i panelet på sikt.

Det betyr, at kunden selv eller en montør på et eller annet tidspunkt blir nødt til å avmontere, avskille og rense hele panelet innvendig. Et stort og tidskrevende arbeide. Uansett om det blir nødvendig om et halvt eller om tre år.

Den andre grunnen til at ekstra-ventilatoren i luftsol-fangerpanelet er en dårlig løsning er den enkle, at en som bruker med den separate 'kjøleventilator' må være innstillt på alltid og konstant å kunne høre lyden fra anlegget kjøre, når sola skinner. Uten nogen mulighet for at 'slå av lyden.

Tredje grunnen er, at solcellen i et panel med separat kjøleventilator vil bli overopphetet og ødelagt , hvis uhellet er ute og ekstraventilator/solcelle/ledning eller regulator av den ene eller annen tekniske grunn ikke kjører.

Sakt helt kort: En luftsolfangers selvavkjøling skal virke i enhver situation - uten å kunne høres. Og det er aldrig en god ide, at blåse brukt husluft inne fra huset ut gennom et luftsolfangerpanel. Et luftsolfangerpanel skal være rent innvendig og bli ved med å være det.

 
 
Retur

 

      DK 8881 Thorsø Tel. +45 8696 6700