New Zealandsk forskningsprosjekt med solfangere vant pris

New Zealandske forskere har vunnet en pris for et forskningsprosjekt der solfangere fra SolarVenti ble satt opp i noen klasserom på New Zealand, hvoretter de påviste at solfangerne minsket forekomsten av partikkelforurensing samt økte utskiftningen av luften i klasserommene.

I tillegg til å måle mengden av små partikler i luften brukte forskerne målinger av mengden bakterie kim i barnas hals som indikator for forurensingen. En bedre utlufting om vinteren kan således minske forekomsten av streptokokker, hvilket kan gi færre syke barn/voksne og mindre fravær.

CO2-nivået brukes i de fleste landene som indikator på om belastningen fra menneskene er for stor i forhold til den tilførte uteluften via ventilasjonen. CO2 -nivået kan lett beregnes, og det er en stor sammenheng mellom dette nivået og den generelle luftforurensingen.

CO2 finnes i luften og er et kjemisk stoff, Kuldioxid eller Carbondioxid. Det er en farge- og luktfri gass, som er en naturlig del av jordens atmosfære, da det bl. a. oppstår etter forbrenning av kulbrinter, fotosyntese og respirasjon.

Vi mennesker utånder hver ca. 450 L kuldioxid tilsvarende 900 gram pr. dag. Siden vi forbruker oksygen og gjennom pusten og svetten vår avgir kuldioxid (CO2) i tillegg til mange andre stoffer, er det uunngåelig at det ikke også vil befinne seg i inneklimaet.

Til syvende og sist kan et slik dårlig inneklima medføre ubehag i form av hodeverk, trøtthet og konsentrasjonsvansker.

Grenseverdier i Danmark

Utendørs vil man typisk finne en konsentrasjon av CO2 i luften på ca. 0,038% pr. m3 (380 ppm *), men dette kan variere litt avhengig av årstiden.

Innendørs har Arbeidstilsynet i Danmark satt en grenseverdi for CO2-innhold i luften til 1.000 ppm, men i et klasserom for eksempel vil det ofte være store variasjoner i verdiene da aktiviten spiller inn. Verdiene her vil ofte komme høyere enn de 1.000 ppm,

Erhvervs- og Byggestyrelsen beretter at det i den nærmeste fremtiden vil sendes et byggningsreglement til høring der man i likhet med Arbeidstilsynet ønsker å fastsette en grenseverdi på 1.000 ppm.

Selve avhandlingen fra de New Zealandske forskene ble fremlagt i Praha for godt over en måned siden, og prisen heter: «NZ Building Industry highly commended award in the category Innovation«.

Les mer…

*) ppm = parts per million (milliontedele 1/1.000.000)